خرید و فروش ملک در شهر اندیشه | 02165507313

09125638635-09124806448

 

جهت شناسی ملک و انواع آنها

ملک های شمالی

ملک هایی که سمت شمال کوچه یا خیابان ساخته شده باشد ملک شمالی گفته می شود . روش تشخیص آن یا بصورت موارد گفته شده در بالاست و یا میتوان از نوع ملک تشخیص داد . در ملک های شمالی معمولا حیاط رو به خیابان است یعنی ملک هایی که از حیاط وارد ساختمان میشویم را شمالی میگو یند . البته گاهی پیش می آید که بدلیل اصلاح شدن زمین ملک بصورت ۱۰۰% ساخته شده و حیاط ندارد در این حالت چاره ای جز جهت یابی نداریم

ملک های جنوبی

ملک هایی که سمت جنوب کوچه یا خیابان ساخته شده باشد ملک جنوبی گفته می شود . روش تشخیص آن یا بصورت موارد گفته شده در بالاست و یا میتوان از نوع ملک تشخیص داد . در ملک های جنوبی معمولا حیاط پشت ملک واقع شده  است یعنی ملک هایی که ابتداوارد ساختمان شده و سپس به حیاط وارد  میشویم را جنوبی میگویند . البته گاهی پیش می آید که بدلیل اصلاح شدن زمین ملک بصورت ۱۰۰% ساخته شده و حیاط ندارد در این حالت چاره ای جز جهت یابی نداریم

ملک های شرقی و غرب

ملک هایی که سمت شرق یا غرب کوچه یا خیابان ساخته شده باشد ملک شرقی و یا غربی گفته می شود . ملک های شرقی و غربی را فقط میتوان با جهت یابی مشخص نمود چون دارای ویژگی های متغیر است  روش تشخیص آن یا بصورت موارد گفته شده در بالاست . البته به گونه ای میتوان از جهت قرار گیری ملک های مجاور شرقی و غربی بودن یک ملک را تشخیص داد . بعد از پیدا کردن ملک شمالی و یا جنوبی مجاور مسلما طبق آموزش های بالا راحت میتوان تشخیص داد که این ملک شرقی و یا غربی است

ملک های ۲ نبش یا۲ بر

ملک های ۲ بر همان ملک هایی است که معمولا نبش خیابان ویا کوچه  واقع شده و یکطرف مشرف به خیابان است و طرف دیگرش  ملک واقع شده است . این نوع ملک ها حق اشراف به ۲ طرف را دارند  . این ملک ها با جهت های فرعی ساخته میشود.

جهت انواع ملک های دو بر به این شرح است: شمالی شرقی ، شمالی غربی ، جنوبی شرقی ، جنوبی غربی

ملک های ۳ نبش یا ۳ بر

ملک های ۳ بر همان ملک هایی است که معمولا ۳ نبش خیابان و یا کوچه  واقع شده و از دو طرف مشرف به خیابان است و طرف دیگرش  ملک واقع شده است . این نوع ملک ها حق اشراف به ۳ طرف را دارند  . این ملک ها با جهت های فرعی ساخته میشود.

جهت انواع ملک های ۳ بر بعنوان مثال به این شرح است: شمالی شرقی غربی

ملک های ۲ کله

نوع دیگری از ملک ها از لحاظ جهت ملک های ۲ کله است .  ۲کله به ملکی گفته می شود که  از ۲ کوچه یا  ۲ خیابان هم جوار  حق اشراف دارد

جهت انواع ملک های۲ بر بعنوان مثال به این شرح است: شمالی جنوبی و یا شرقی غربی

امیدوارم با کمی  دقت مبحث جهت شناسی ملک را بخوبی یاد بگیرید .

 


ارسال پاسخ